Izgradnja prve radio-telegrafske stanice na Volujici kod Bara 1904. godine predstavlja početak radio-difuzije u Crnoj Gori. Taj projekat realizovan je na bazi dogovora Vlade knjaza Nikole i pronalazača bežične radio-telegrafije Đulijema Markonija. Institucionalizovanje djelovanja u radio-difuznom domenu, zapravo formiranje Radio-difuznog centra, počelo je osnivanjem organizacionog dijela “Emisione tehnike i veze” u okviru Radio-televizije Crne Gore. Godine 1995, Radio-difuzni centar postaje poseban sektor u sastavu tadašnjeg JP PTT Crne Gore. Od 2005. godine Radio-difuzni centar se, po odluci Vlade Crne Gore kao osnivača, odvaja i formira kao posebno preduzeće.

RDC je završio digitalizaciju emitovanja TV programa kroz mrežu zemaljskih predajnika u Crnoj Gori. Emitovanje samo digitalnog signala počelo je 17. juna 2015. godine. Trenutno, mreža koja obuhvata 129 lokacija, obezbjeđuje dostupnost digitalnog signala za oko 97% stanovništva Crne Gore. RDC planira da, u vrlo bliskoj budućnosti, proširi mrežu digitalnih predajnika i gap-filler-a, kako bi omogućio svim domaćinstvima, koja su ranije imala analogni signal zemaljske televizije, da bez problema prate digitalni signal.

DVB-T2 standard omogućava najefikasnije korišćenje raspoloživog frekventnog spektra i emitovanje i do dvadesetak različitih TV programa standardne rezolucije na  frekvenciji  jednog UHF kanala, širine 8 MHz i stvara uslove za efikasno emitovanje televizijskih programa visoke rezolucije (HD programi).

U cilju povećanja konkurentnosti RDC i dalje razvija svoju DVB-T2 mrežu. U postupku javnog nadmetanja za dobijanje dozvole za upotrebu radio-frekvencijskog spektra za pružanje usluge upravljanja elektronskom komunikacijskom mrežom digitalne televizije, RDC je od AEM-a dobio dozvolu za korišćenje i MUX2.

U 2016. godini realizovana je mreža lokalnih MUX-ova.

RDC ima dva emisiona centra (na Lovćenu i na Bjelasici), sa stalnim specijalizovanim ekipama za podršku. Radio-difuzni sistem obuhvata 129 lokacija i podrazumijeva složenu i kvalitetnu organizaciju.

Korisnici usluga RDC-a su Telenor, Crnogorski Telekom, M:tel, gotovo svi TV i radio emiteri iz Crne Gore, Seizmološki zavod, MUP Crne Gore, Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost,Wireless Montenegro, Wimax Montenegro, Orion telekom d.o.o. i  mnogi drugi.

Radio-difuzni centar (RDC) je na tržištu Crne Gore prepoznat kao operator sa značajnom snagom u oblasti radio-difuzije, odnosno distribucije TV i radio signala preko mreže zemaljskih predajnika. Firma nastoji da stalno unapređuje svoje poslovanje, što je veliki izazov u vrijeme sve intezivnijeg razvoja informacionog društva. Tako je i usvajanje novog, najsavremenijeg standarda za emitovanje digitalnog signala DVB-T2, stvorilo osnovu za uvođenje i novog servisa naplatne televizije. Digitalni signal omogućava televiziju koja je dostupnija, jednostavnija, kvalitetnija i jeftinija.

U ovoj mogućnosti, RDC traži odgovor sve zahtjevnijem tržištu na kome je prisutna jaka konkurencija. U saradnji sa Crnogorskim Telekomom, a pod nazivom “TV za sve” pokrenuta je realizacija servisa koji građanima omogućava gledanje najboljih televizijskih programa, uz vrhunski kvalitet slike. Upravo zbog digitalnog odašiljanja signala za TVzaSVE nije potreban internet ili telefonska linija, nema bušenja i provlačenja žica. Uz to, TVzaSVE je dostupan svima koji se nalaze u području pokrivenosti DVB-T2 signalom, a to je u ovoj fazi 97% stanovništva Crne Gore.

Projektni timovi Crnogorskog Telekoma i RDC-a su intezivno radili u svim fazama razvoja ove usluge kako bi ona postala zaokruženi tržišni proizvod. Posebna pažnja biće posvećena kvalitetu usluge i zadovoljstvu korisnika, ali i poštovanju principa održivog razvoja, uključujući energetsku efikasnost i zaštitu životne sredine.